Prohlášení o ochraně osobních údajů ACR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými zákony a kontrolovány společností Western Union Payment Services Ireland Limited, se sídlem Unit 9, Richview Business Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irsko.

Informace, které o vás shromažďujeme: Když využíváte naše digitální nebo maloobchodní služby, kontaktujete nás nebo se zapojujete do našich věrnostních programů, shromažďujeme vaše osobní údaje (jak je uvedeno v tomto formuláři / našich formulářích online žádostí) a můžeme je používat společně s dalšími informacemi, které shromáždíme nebo generujeme v průběhu vašeho vztahu s námi.  Shromažďujeme vaše kontaktní údaje, informace o převodu peněz, placení účtů, členství v našich věrnostních programech, předchozí používání našich služeb a volby marketingu. Když používáte naše digitální nebo online služby, shromažďujeme osobní údaje o doméně a hostiteli, z nichž přistupujete k internetu, IP adrese vašeho počítače nebo ID reklamy zařízení, softwaru prohlížeče a operačního systému, datu a čase, kdy přecházíte na naše weby, a adrese webu, ze které jste se propojili na naše webové stránky, když jste nás navštívili.  Abyste mohli uskutečnit převod peněz, musíte poskytnout požadované informace v příslušném formuláři, který vyplňujete pro účely realizace transakce a který nám umožňuje splnit naše právní povinnosti související s převodem financí.  Pokud nám požadované osobní údaje nesdělíte, nebudete s námi moci uskutečnit převod peněz. Kromě osobních údajů, které od vás shromažďujeme, získáváme také osobní údaje osoby, které peníze zasíláte a od níž je přijímáte, a také od našich agentů, poskytovatelů služeb, obchodních partnerů, firem zajišťujících ověření identity, společností zabývající se správou plateb a rizik podvodů, orgánů pro vynucení práva a komerčních a veřejných zdrojů dat.

Vaše údaje používáme pro následující účely a s následujícími právními podklady:

Poskytování našich služeb: Do této kategorie patří používání osobních údajů nezbytných k uskutečnění převodů peněz a zajištění dalších produktů a služeb na základě smluvních požadavků.

Právní účely a dodržování předpisů: Do této kategorie spadá používání vašich osobních údajů v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi, jako jsou předpisy proti praní špinavých peněz a financování teroristů.  Patří sem používání vašich osobních údajů k ověření vaší identity a využívání třetích stran na pomoc s takovým ověřováním.

Legitimní obchodní účely: Vaše osobní údaje využíváme k analýze a vylepšování kvality, rychlosti a účinnosti našich produktů, pracovišť, služeb, podpory a provozní činnosti, k provádění administrativních úkolů nezbytných k poskytování našich služeb a na pomoc při správě rizik souvisejících se zabezpečením, podvody a identitou, včetně zjišťování, prevence a trestání podvodů a krádeží a také k prevenci nezákonného nebo zakázaného používání našich systémů a služeb.  Provádíme analýzu informací, které vlastníme, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a jejich transakcím. V rámci toho vytváříme také analýzy, které nám pomohou zacílit marketing a přizpůsobit naše produkty a služby tak, abychom dokázali předvídat vaše potřeby a požadavky a mohli spravovat věrnostní program. 

Tam, kde máme vaše svolení: v případech, kdy jste souhlasili s naším používáním vašich osobních údajů pro konkrétní účely nebo aktivity.   Na základě vašich voleb v souladu s platnými zákony a na základě kontaktních informací, které nám poskytnete, vám budeme zasílat marketingovou komunikaci a nabídky prostřednictvím e-mailu, telefonu, pošty, SMS zpráv, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit: Pokud existuje odůvodnění pro zpřístupnění údajů pro některé z výše uvedených účelů, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje nebo k nim poskytnout přístup následujícím typům organizací nebo stran: společnosti skupiny Western Union: naši agenti nebo obchodní partneři, kteří zajišťují konkrétní služby nebo transakce převodů peněz, které jste požadovali; poskytovatelé služeb; zpracovatelé plateb; bankovní partneři a zpracovatelé údajů nasmlouvaní na to, aby nám poskytovali obchodní a zákaznické služby, včetně realizace průzkumů spokojenosti zákazníků naším jménem; poskytovatelé služeb a zpracovatelé údajů nasmlouvaní, aby nám pomáhali ověřit přesnost informací, které nám poskytnete a ověřili vaši identitu a spravovali rizika související se zabezpečením, podvody a identitou.  Vaše osobní údaje zpřístupňujeme také globálně, a to na základě požadavků nebo povolení příslušnými zákony a nařízeními, řídícím orgánům a finančním úřadům, orgánům pro vynucení práva, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely dodržování předpisů a plnění právních povinností nebo k obraně práv a zájmů společnosti Western Union či jiných. 

Mezinárodní přenos: Vaše údaje přenášíme stranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně mimo jiné do USA, a to v souladu s požadavky nebo povoleními příslušných zákonů, řídicích orgánů či úřadů pro vynucení práva a státních úřadů.  Dále platí, že když odesíláte peněžní prostředky do jiné země nebo je z jiné země přijímáte, můžeme být požádáni, abychom některé vaše osobní údaje sdíleli s touto zemí, a to na základě požadavku nebo povolení zákonem.  Některé vaše osobní údaje přenášíme do datových center v USA a zpracováváme je zde pro naplnění našich právních povinností a povinností dodržování předpisů vztahujícím se ke službám, jež poskytujeme.  Uchováváme také určité osobní údaje, které shromažďujeme na základě vašich marketingových voleb v našem datovém centru v USA.  Když jsou vaše osobní údaje přenášeny do nebo z USA nebo jiné země mimo EHP, pro kterou Evropská komise nevydala rozhodnutí o adekvátnosti, budou chráněny příslušnými smluvními doložkami nebo jinými mechanismy schválenými v EU, jak vyžaduje zákon.  Tyto mechanismy si můžete vyžádat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu se zákonem stanovenými obdobími uvedenými v předpisech, která se vztahují k finančním transakcím, včetně těch, jež se týkají předpisů proti praní špinavých peněz, financování teroristů nebo v souladu s jinými zákony.  Jinak si vaše údaje ponecháme pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů nebo tak dlouho, jak je nutné pro obranu naší zákonné pozice.

Vaše práva: Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů bez poplatků. Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete, pro účely, s nimiž jste souhlasili, nebo v případě, že je jejich použití z naší strany požadováno pro účely plnění smlouvy s vámi.  Můžeme vám účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí informací nebo za to, že s informacemi nebudeme na vaši žádost nijak nakládat, pokud takový požadavek není prokazatelně neopodstatněný nebo přemrštěný. Máte právo požadovat, abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.  Máte právo požadovat, abychom opravili vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.  Máte právo za určitých okolností požadovat, abychom smazali některé informace o vás, omezili určité použití vašich údajů a můžete také vznést námitku proti některým způsobům jejich použití, když údaje používáme pro legitimní obchodní účely.  Tam, kde jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.  Jakmile vaši žádost obdržíme, můžeme vás požádat o další informace, abychom mohli ověřit vaši identitu.  Abyste tato práva mohli uplatnit, kontaktujte prosím společnost Western Union na telefonním čísle 800 144 232, zasláním e-mailu na adresu czech.customer@westernunion.com nebo prostřednictvím našich webových stránek https://www.westernunion.com/cz/en/contact-us.html .  Vaši žádost se budeme snažit vyřídit během jednoho měsíce, ale za určitých okolností máme právo toto období prodloužit.  Vaší žádosti vyhovíme do míry požadované příslušnými zákony.  Pokud máte stížnost týkající se toho, jak společnost Western Union reagovala na vaši žádost v této části nebo toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, žádáme vás, abyste ji podali písemně na adresu Unit 9 Richview Officer Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland.  Vaši stížnost prověříme a obecně vám písemně odpovíme do 30 dní od jejího přijetí.  Pokud nejste spokojení, můžete stížnost podat u dohledového orgánu ve vaší zemi. Můžete také kontaktovat pracovníka zodpovědného za ochranu dat na adrese privacy@westernunion.com.

Western Union

Obchodní podmínky  Ochrana osobních údajů  Adresy Poboček  Pozor na podvody