Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydané společností SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. pro provozování služeb převodu peněz Western Union.

1. Společnost SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o., se sídlem Národní 33, 110 00 Praha 1 uzavřela smlouvu o zastoupení se společností WESTERN UNION NETWORK (IRELAND) LIMITED, se sídlem Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Irsko (Western Union), na jejímž základě nabízí služby peněžních převodů Western Union. Současně je držitelem licence od České národní banky, která takovou činnost povoluje. Tyto obchodní podmínky upravují postupy a pravidla stanovené společností SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. jako doplněk k podmínkám Western Union uvedených na zadních stranách formulářů, a které se uplatní při odeslání nebo přijetí peněžního převodu Western Union. Uvedené podmínky platí pro peněžní převody realizované přímo společností SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o., nebo prostřednictvím jejích zástupců, se kterými uzavřela mandátní smlouvu o spolupráci při poskytování finančních služeb Western Union.

2. Při odeslání peněžního převodu:

 • a) Klient je povinen vyplnit příslušný formulář pro zaslání peněz, přičemž v zeleném sloupci PŘÍJEMCE vyplňte následující kolonky:
  • Částka/měna zde uveďte částku bez poplatku arabskými číslicemi (např. 1000 CZK)
  • Typ služby zaškrtněte pouze políčko „V rámci minut“ (služba „Následující den“ v ČR není dostupná)
  • Typ služby zaškrtněte pouze políčko „V rámci minut“ (služba „Následující den“ v ČR není dostupná)
  • Země (stát) určení, do kterého budete posílat peníze
  • Město určení vyplňte pouze v případě, že peníze posíláte do USA nebo Mexika
  • Křestní jméno/jména příjemce
  • Příjmení příjemce
  • Kontrolní otázka (max. 4 slova) vyplňte v případě, že daný příjemce se nemá možnost prokázat platným dokladem totožnosti.
  • Kontrolní otázka/odpověď je povinná při poslání peněz do většiny afrických států (Kongo, Mali, Nigérie, Togo atd.).  Naopak, v některých státech je Kontrolní otázka / odpověď je zakázána (Anglie, Itálie, Německo, Rusko atd.). Pro více informací prosím kontaktujte kteroukoliv naši pobočku.
  • Odpověď na kontrolní otázku. Doporučujeme volit co nejkratší slova / fráze, kterou bude příjemce bezpečně znát.
 • V zeleném sloupci ODESÍLATELvyplňte následující kolonky:
  • Pan, Paní, Slečna vyberte příslušné pole
  • Křestní jméno / jména odesílatele
  • Příjmení odesílatele
  • Adresa platná adresa odesílatele
  • Podpis zákazníka – odesílatele
 • V šedém sloupci DOPLŇKOVÉ SLUŽBY(dostupné v některých státech) můžete vyplnit následující služby:
  • Zpráva pro příjemce – je zpoplatněná a cena za zprávu závisí na počtu slov a zemi, do které peníze posíláte
  • Telefonické vyrozumění příjemci – pokud je služba v daném státu dostupná, je třeba zadat telefonní číslo příjemce a jeho adresu (kterou můžete napsat ke kolonce Doručení na adresu).
  • Pozn.: Operátoři Western Union volají adresátovi v den zaslání peněz příjemce 3x. Pokud se nedovolají, poplatek za tuto službu propadá.
  • Doručení na dresu (adresa příjemce) – peníze budou doručeny adresátovi na uvedenou adresu.
  • Pozn.: Tato služba je dostupná jen v několika státech
 • b) Klient složí odesílanou částku plus poplatek za odeslání. Pokud zvolí také některou z dodatečných zpoplatněných služeb, dostupných v daném státě, zaplatí také poplatek za tuto službu. Výše poplatku se určí dle platných ceníků.
 • c) Dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je klient povinen předložit platný doklad totožnosti, z něhož je možno ověřit podobu osoby, jméno a příjmení, pobyt odesílatele, pohlaví, datum a místo narození, rodné číslo. U vybraných transakcí bude klient požádán o uvedení původu prostředků a účelu jejich zaslání.
 • d) Odesílatel po odeslání peněžního převodu obdrží kopii formuláře, s vyplněným kontrolním číslem peněžního převodu, částkou a měnou, která bude vyplacena a směnným kurzem, na jehož základě došlo k přepočtu do měny výplaty, jako potvrzení o odeslání převodu.
 • e) Informování příjemce platby o tom, že peněžní převod byl odeslán, provádí zásadně odesílatel. Tato notifikace spočívá ve sdělení údajů nutných pro výplatu peněžního převodu - jména a příjmení odesílatele, odeslané částky, zemi odeslání a dle podmínek pro výplatu v některých zemích i kontrolní číslo peněžního převodu (MTCN).
 • f) Prostřednictvím společnosti SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. a jejích zástupců lze odeslat české koruny nebo americké dolary. Odeslání amerických dolarů závisí na provozních možnostech jednotlivých zástupců, není tedy nabízeno všemi zástupci.

3. Při výplatě peněžního převodu:

 • a) Klient je povinen vyplnit příslušný formulář pro výplatu peněz, přičemž ve žlutém sloupci PŘÍJEMCEvyplňte následující kolonky:
  • Pan, Paní, Slečna vyberte příslušné pole
  • Křestní jméno / jména příjemce
  • Příjmení příjemce
  • Adresa trvalá adresa příjemce (česká)
 • Ve žlutém sloupci ODESÍLATELvyplňte následující kolonky:
  • Křestní jméno / jména odesílatele
  • Příjmení odesílatele
  • MTCN je 10-ti místné kontrolní číslo peněžního převodu, které odesílatel obdržel po odeslání peněz na pobočce WU. V ČR je MTCN povinný údaj, bez kterého si příjemce nemůže vybrat peníze.
  • Očekávaná částka (v měně) je suma (bez poplatku), kterou poslal odesílatel
  • Země (stát) určení, do kterého budete posílat peníze
  • Město/země (stát) určení z něhož byly peníze odeslány
  • Město (USA/Mexiko) vyplňte pouze v případě, že peníze byly poslány z USA nebo Mexika
  • Podpis zákazníka – příjemce
  • Poznámka: pokud Vám odesílatel do systému vložil kontrolní otázku a odpověď, napište ji, prosím, pod pole Město (USA/Mexiko).
 • b) Klient předloží platný doklad totožnosti, z něhož je možné ověřit jméno a příjmení příjemce, podobu osoby, pobyt, datum a místo narození, nebo rodné číslo.
 • c) V případě, kdy údaje - jméno a příjmení příjemce platby, jméno a příjmení odesílatele, země odeslání, částka, která byla odeslána - vyplněné do formuláře nesouhlasí s údaji v systému Western Union, SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. výplatu převodu zamítne.
 • d) Výplata převodu se zamítne také v případě, kdy údaje vyplněné ve formuláři nesouhlasí s údaji uvedenými v předloženém dokladu totožnosti, nebo pokud existují pochybnosti o platnosti dokladu totožnosti.
 • e) Prostřednictvím společnosti SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. a jejích zástupců lze vyplatit české koruny nebo americké dolary. Výplata amerických dolarů závisí na provozních možnostech jednotlivých zástupců, není tedy nabízena všemi zástupci.

4. Při odeslání a výplatě peněžních převodů Western Union se ke konverzi do cizích měn, nebo české koruny používá směnného kurzu, který stanovuje společnost Western Union.

5. Změnu již odeslaného peněžního převodu lze provést pouze v případě, kdy to umožňují vnitřní pravidla společnosti Western Union a pokud ještě peněžní převod nebyl vyplacen. Změnou, kterou lze provést, je tak pouze změna jména nebo příjmení příjemce platby, nebo změna země určení. Změnu lze provést pouze na pokyn odesílatele peněžního převodu, tzn. osoby, která se prokáže kopií příslušného formuláře a předloží platný doklad totožnosti, ze kterého vyplývá, že je osobou, která převod odeslala. Tato změna není zpoplatněna.

6. Odesílatel má právo z jakéhokoli důvodu požádat o zrušení již odeslaného peněžního převodu. Zrušit lze pouze převod, který ještě nebyl vyplacen. Zrušení může požadovat pouze odesílatel daného převodu. Předloží kopii formuláře pro zaslání peněz a platný doklad totožnosti, kterým prokáže, že je odesílatelem daného převodu. Dále vyplní formulář pro příjem peněz dle bodu 3., přičemž jako příjemce i odesílatele platby uvede sebe a údaje o své osobě. V případě zrušení převodu se vrací pouze odeslaná částka. Zaplacený poplatek za odeslání, případně poplatky za dodatečně zpoplatněnou službu, se nevrací.

7. Společnost Western Union má právo bez udání důvodu zrušit jakýkoliv odeslaný peněžní převod. Postupuje se analogicky jako v bodě 6. V tomto případě se vrací celá zaplacená částka, tj. odeslaná částka včetně všech poplatků.

8. V případě reklamace odeslaného peněžního převodu (výplata jiné částky, než byla vyplacena; výplata jiné osobě, než kterou odesílatel uvedl jako příjemce platby; výplata v jiné zemi, než kterou určil odesílatel) předloží odesílatel písemnou žádost, v níž uvede veškeré podrobnosti. Současně vyplní příslušný formulář společnosti Western Union. SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. přijetí reklamace potvrdí a následně ji postoupí příslušnému oddělení Western Union, které ji prověří. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění zákazníkem. V případech, kdy je reklamace posouzena jako důvodná, spočívá vyřízení reklamace v navrácení odeslané částky. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

9. SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. je při poskytování peněžních služeb Western Union povinen postupovat dle aktuálních pokynů a nařízení společnosti Western Union. Pokud se tato přímo dotýkají vztahů mezi klientem a společností SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r o. je o nich klient informován ještě před uzavřením smlouvy, tj. vyplněním a podepsáním příslušného formuláře Western Union.

10. SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. se zavazuje chránit získaná data v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a současně zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích, které získá v souvislosti s poskytováním služeb Western Union. SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. odpovídá klientu za škodu, kterou mu způsobí při poskytování služeb Western Union porušením povinností, které pro něj vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z příslušného smluvního vztahu.

11. Klient má povinnost zachovávat mlčenlivost o podstatných údajích o peněžním převodu, které jsou nutné pro jeho výplatu, vůči třetím stranám. SPORTTURIST-SPECIAL, spol. s r.o. neodpovídá za škodu, která by klientovi vznikla porušením této povinnosti mlčenlivosti.

12. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2006.